Home > Sight & Atrraction > Hin Dat Hot Spring
Hot Spring
Hin Dat Hot Spring
tourism authority of thailand
Kanchanaburi
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
น้ำพุร้อนกุยมั่ง การเดินทางสามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 105–106 อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 130 กิโลเมตร