Home > Sight & Atrraction > Tree Tunnel
Caves
Tree Tunnel
Tree Tunnel
Saraburi
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 2 แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2089 อุโมงค์ต้นไม้จะอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 24-25 จะมีป้ายปักไว้ด้วยว่าอุโมงค์ต้นไม้