Home > Sight & Atrraction > Ko Sukon
Islands
Ko Sukon
tourism authority of thailand
Trang
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
สามารถนั่งรถโดยสารประจำทางสายตรัง-ปะเหลียน หรือรถตู้ จำอำเภอเมืองตรัง ระยะทางประมาณ 35 กม. และลงเรือที่ท่าเรือท่าข้าม อำเภอปะเหลียน เรือจะออกวันละ 2 เที่ยว เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที หรือลงเรือที่ท่าเรือตะเสะ อำเภอย่านตาขาว ใช้เวลาเดินทาง 20-30 นาที ค่าเช่าเหมาเรือ ราคา 700 บาท นั่งได้ 10 คน และบนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ติดต่อที่พักได้ที่ เกาะสุกรรีสอร์ท สำนักงานในอำเภอเมือง (หน้าสถานีขนส่งตรัง) โทร. (075) 219679
ติดต่อบนเกาะ โทร. (075) 211460