Home > Sight & Atrraction > Pang Tong Royal Pavilion
Royal Palace
Pang Tong Royal Pavilion
Pang Tong Royal Pavilion
Mae Hong Son
Operating day :
ทุกวัน 
Operating time :
08:30 - 16:30
How to get there
สามารถเดินทางไปโดยใช้เส้นทางเดียวกับทางเข้าวนอุทยานผาเสื่อ และต้องเดินทางต่อไปอีก 5 กม