Home > Sight & Atrraction > Su-san Hoi (Shell Cemetary)
Other nature sites
Su-san Hoi (Shell Cemetary)
Su-san Hoi (Shell Cemetary)
Krabi
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
การเดินทาง

1. จากอ่าวนาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4203 ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร

2. จากตลาดเทศบาลใช้ ถ.กระบี่ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4034 ตรงไปจนถึงบ้านไสไทย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4204 ไปจนสุดทาง รวมระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร รถสองแถว นั่งรถสายกระบี่-อ่าวนาง จากอ่าวนาง ค่ารถ 20 บาท จากตลาดเทศบาล 40 บาท