Home > Sight & Atrraction > Pran Buri Forest Park
National Parks & Marine Reserves
Pran Buri Forest Park
Pran Buri Forest Park
Prachuap Khiri Khan
Operating day :
ทุกวัน 
Operating time :
08:00 - 16:00
How to get there
ไปตามถนนเพชรเกษมสายเก่าจากอำเภอหัวหิน ไปประมาณ 16 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 246 (บ้านหนองหอย) จะมีป้ายบอกทางแยกซ้ายมือเข้าไปวนอุทยานปราณบุรี ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ทางแยกสายใหม่ ชะอำ-ปราณบุรี พอถึงสามแยกถนนเพชรเกษมก่อนเข้าปราณบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอหัวหิน อีกประมาณ 8 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 246 (บ้านหนองหอย) จะมีทางแยกขวามือ มีป้ายบอกทางเข้าไปวนอุทยาน 4 กิโลเมตร เช่นเดียวกัน